برچسب: مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا

اروپا

وقت سفارت اسپانیا

 وقت سفارت  اسپانیا: متقاضیان ویزا جهت تحویل مدارک، انجام مصاحبه و انگشت نگاری در روز تعیین شده باید به نمایندگی سفارتخانه (شرکت BLS) مراجعه نمایند. بنابراین برای تعیین وقت سفارت اسپانیا باید از طریق دفتر  BLS اقدام شود. وقت فوری سفارت اسپانیا به شانس متقاضی بستگی دارد بدین ترتیب که…اطلاعات بیشتروقت سفارت اسپانیا

پردیس ویزا