برچسب: اقامت تجاری انگلستان

اروپا

ویزای سرمایه گذاری صاحبان تجـارت انگلیس

ویزای سرمایه گذاری صاحبان تجـارت انگلیس متقاضیان مهاجرت به انگلستان در گروه ویزای سرمایه گذاری صاحبان تجـارت انگلیس باید حداقل مبلغ دویست هزار پوند از سرمایه خود را به بریتانیای کبیر انتقال دهند. متقاضیان مهاجرت به انگلستان در این گروه نیازی به ارائه مدارک اشتغال, دعوت به کار یا پیشنهاد…اطلاعات بیشترویزای سرمایه گذاری صاحبان تجـارت انگلیس

اروپا

مهاجرت به انگلستان

مهاجرت به انگلستان – سرمایه گذاری صاحبان تجـارت متقاضیان مهاجرت به انگلستان در گروه صاحبان تجارت باید مبلغ دویست هزار پوند از سرمایه خود را به بریتانیای کبیر انتقال دهند. متقاضیان مهاجرت به انگلستان در این گروه نیازی به ارائه مدارک اشتغال, دعوت به کار یا پیشنهاد شغلی ندارند. و…اطلاعات بیشترمهاجرت به انگلستان

پردیس ویزا